Algemene voorwaarden - Kidiyo
170529Algemene Voorwaarden voor Kidiyo app


ALGEMENE VOORWAARDEN


Dit zijn de algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) van Work Out Factory B.V. (handelend onder de naam “Kidiyo”, hierna “Kidiyo”, "wij," "ons" of "onze"), een onderneming met adres Koninginnegracht 5, Den Haag en met KvK nr.: 2791193. Met het gebruiken of bezoeken van de (mobiele) applicatie(s), website(s) of andere diensten van Kidiyo (hierna gezamenlijk te noemen de “Dienst”) stemt u als gebruiker daarvan in dat u gebonden bent aan deze Algemene Voorwaarden die tevens gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. De Dienst is in eigendom en in beheer van Kidiyo. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op uw rechten en plichten. Indien u niet gebonden wilt zijn aan deze Algemene Voorwaarden, gebruikt of bezoekt u de Dienst niet.


Definities


Abonnementsovereenkomst: de overeenkomst die een Gebruiker met Kidiyo heeft gesloten en waarin de voorwaarden zijn opgenomen die van toepassing zijn op het gebruik van de Dienst.

Dienst: het beschikbaar stellen van een applicatie, website of andere diensten die Kidiyo verleent aan een Gebruiker op grond van de tussen Kidiyo en Gebruiker gesloten Abonnementsovereenkomst en waarop aan een Kind content wordt aangeboden zodat het kan “leren door te spelen”.

Gebruiker: een natuurlijk persoon boven de 18 jaar die gebruik maakt van de Dienst (hierna ook wel: “u”, “uw”, “uzelf genoemd”).

Gebruiker Account: de persoonlijke, afgeschermde omgeving waarin een Gebruiker die ouder of verzorger van het Kind is en ten behoeve van het Kind een Gebruiker Account registreert om van de Dienst gebruik te maken.

Kind: een natuurlijk persoon onder de 18 jaar die via een Kind Account gebruik maakt van de Dienst (hierna ook wel “jij” of “jou” jouw” genoemd).

Kind Account: de persoonlijke, afgeschermde omgeving waarbinnen het Kind gebruik maakt van de Dienst onder toezicht van de Gebruiker.

Vergoeding: het maandelijkse bedrag dat betaald dient te worden door de Gebruiker voor het gebruik van de Dienst.

Website(s): www.kidiyo.nl en www.kidiyo.com


1. Registratie en accountbeveiliging


 1. Om de Dienst te kunnen gebruiken moet u een Account aanmaken via de applicatie(s) van Kidiyo of de Website. U moet minimaal 18 jaar oud zijn om een Gebruiker Account te registeren. De Dienst mag met een Kind Account onder toezicht van de Gebruiker worden gebruikt. De Gebruiker mag na het aangaan van een Abonnementsovereenkomst met maximaal 4 Kind Accounts gebruik maken van de Dienst.

 2. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via uw Gebruiker Account en u bent als Gebruiker verantwoordelijk en tevens aansprakelijk voor al het gebruik van de Dienst door middel van het Kind Account. De Gebruiker vrijwaart Kidiyo voor alle aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de Dienst door Gebruiker of het Kind.

 3. U gaat ermee akkoord dat u uw account, gebruikersnaam of andere account-gerelateerde rechten niet zal verkopen, overdragen of uitlenen. Met uitzondering van personen of bedrijven die uitdrukkelijk geautoriseerd zijn om accounts aan te maken namens hun werknemers of cliënten, verbiedt Kidiyo het aanmaken van een account voor iemand anders dan uzelf.

 4. U verklaart dat alle informatie die u verstrekt of verstrekt heeft tijdens het aanmaken van een account juist, accuraat, volledig en actueel is en u gaat akkoord dat u uw accountsgegevens dient bij te werken om de juistheid en accuraatheid te behouden.

 5. U gaat akkoord dat u de inloggegevens van andere Kidiyo gebruikers niet zal gebruiken, verzamelen of achterhalen, niet zal inloggen met andermans gegevens of uzelf toegang probeert te verschaffen tot de applicatie(s) en/of de Website op andere wijze dan door het gebruik van uw eigen inloggegevens.

 6. U zal niet proberen een andere gebruiker te beperken in het gebruik van de Dienst en u mag het schenden van deze Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van Kidiyo niet aanmoedigen of vergemakkelijken.

 7. U bent verantwoordelijk voor het bewaren en het geheimhouden van uw wachtwoord.

 8. U zal via de Dienst niet op ongeoorloofde wijze een account aanmaken, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het gebruik van een apparaat, script, bot, spider, crawler of scraper.


2. Veiligheid


 1. U mag de Dienst niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden. U gaat akkoord met alle wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op uw gebruik van de Dienst, met inbegrip van maar niet beperkt tot wetgeving inzake het auteursrecht.

 2. Het is niet toegestaan om de Dienst of de servers en/of netwerken die zijn verbonden met de Dienst te belemmeren of te verstoren, bijvoorbeeld door wormen, virussen, spyware, malware of andere destructieve of ontwrichtende code te verzenden. U mag geen inhoud of code injecteren of anderszins aanpassingen doorvoeren in, of ingrijpen in de manier waarop, een Kidiyo pagina wordt weergegeven in de browser van een gebruiker of apparaat.

 3. U mag de Dienst niet veranderen, wijzigen, aanpassen of een andere website veranderen, wijzigen of aanpassen om zo ten onrechte te impliceren dat deze wordt geassocieerd met de Dienst of Kidiyo.


3. Basisvoorwaarden

 1. Wij behouden ons het recht voor om de Dienst of uw toegang tot de Dienst of uw Gebruiker Account om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment en zonder aansprakelijkheid jegens u aan te passen, op te schorten of te beëindigen.

 2. Wij behouden ons het recht voor om het gebruiksrecht van een gebruikersnaam om welke reden dan ook, te laten vervallen.

 3. Bij beëindiging komen alle licenties en andere rechten die op grond van deze Algemene Voorwaarden aan u zijn verleend, onmiddellijk te vervallen.

 4. Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot de Dienst te weigeren voor elke willekeurige persoon op elk gewenst moment en om welke reden dan ook.

 5. U gaat akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle datakosten die u maakt door het gebruik van de Dienst.

 6. Wij verbieden ‘crawling’, ‘scraping’, ‘caching’ of op een andere wijze toegang verkrijgen tot de Dienst via geautomatiseerde middelen (behalve als gevolg van de standaard zoekmachine protocollen of technologieën gebruikt door een zoekmachine met uitdrukkelijke toestemming van Kidiyo).

 7. Kidiyo mag rechten en verplichtingen uit de Algemene Voorwaarden en de Abonnementsovereenkomst met u overdragen aan derden en zal u in dat geval daarvan op de hoogte stellen. Het is de Gebruiker niet toegestaan enige van zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de deze Algemene Voorwaarden en de Abonnementsovereenkomst over te dragen zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming daarvoor te hebben verkregen van Kidiyo.


4. Abonnement

 1. Gebruikers kunnen een Abonnementsovereenkomst aangaan tot gebruik van de Dienst, deze komt tot stand nadat de Gebruiker een volledig ingevulde elektronische aanmelding heeft ingevuld via de Kidiyo applicatie op een mobiele gegevensdrager of via de Website en er een Gebruiker Account is aangemaakt.

 2. De Abonnementsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde duur die Gebruiker heeft gekozen uit de opties zoals voorgesteld door Kidiyo en kan door de Gebruiker op elk moment worden opgezegd, maar deze tussentijdse opzegging heeft geen invloed op de initiële duur waarvoor de Abonnementsovereenkomst is aangegaan. Wanneer de Gebruiker het gebruik van de Dienst tussentijds staakt is Kidiyo niet gehouden tot terugbetaling van de (vooruitbetaalde) vergoeding.

 3. Na het einde van de bepaalde duur wordt de Abonnementsovereenkomst omgezet in een Abonnementsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Indien u hier niet mee instemt dient u dit uiterlijk een (1) maand voor het verstrijken van de afgesproken duur aan Kidiyo kenbaar te maken via uw Gebruiker Account. Uw Abonnementsovereenkomst eindigt in dat geval wanneer de overeengekomen bepaalde duur verstrijkt.

 4. Een Abonnementsovereenkomst van onbepaalde tijd kan met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand via het Gebruiker Account worden opgezegd door Gebruiker.

 5. De Gebruiker is voor het gebruik van de Dienst een Vergoeding verschuldigd, tenzij anders overeengekomen. De Vergoeding is afhankelijk van de duur van de Abonnementsovereenkomst en het soort pakket dat Gebruiker afneemt. De verschillende abonnementsvormen worden vermeld in de applicatie en via de Website.

 6. Mogelijk maakt een (gratis) proefperiode onderdeel uit van de Abonnementsovereenkomst. Deze proefperiode geldt alleen voor nieuwe Gebruikers, hieronder worden Gebruikers verstaan die in de afgelopen zes (6) maanden nog geen Abonnementsovereenkomst met Kidiyo hebben gehad. Na het verstrijken van de proefperiode zal de vergoeding voor de eerste termijn aan Gebruiker in rekening worden gebracht, tenzij Gebruiker via het Gebruiker Account tijdig – dat wil zeggen voordat de proefperiode verstreken is- heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van de Dienst en de Abonnementsovereenkomst wenst te beëindigen.

 7. Betaling van de Vergoeding vindt plaats op de overeengekomen wijze nadat Gebruiker daarvoor via de applicatie dan wel de Website bij het registeren van een Gebruiker Account een keuze heeft gemaakt.

 8. Indien betaling plaatsvindt met een creditcard behoudt Kidiyo zich het recht voor de betaalgegevens te verifiëren en waar nodig een betaling te weigeren. Periodieke betalingen en incasso’s dienen binnen de overeengekomen termijn te zijn voldaan. Kidiyo is te allen tijde bevoegd de Abonnementsovereenkomst en daarmee toegang tot de Dienst -na een ingebrekestelling- op te schorten dan wel te beëindigen indien Gebruiker niet tijdig heeft betaald voor gebruik van de Dienst.

 9. Kidiyo behoudt zich het recht voor de Vergoeding jaarlijks (op 1 januari van elk kalenderjaar) te verhogen conform het Consumentenprijsindexcijfer zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

 10. Tegen het einde van de Abonnementsovereenkomst zal Kidiyo aan Gebruiker een voorstel doen om de Abonnementsovereenkomst te verlengen.


5. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Kidiyo behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten zoals- maar niet beperkt tot- auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten en vormgeving en inhoud van de door haar geexploiteerde applicatie(s) en website onder meer van www.kidiyo.nl voor.

 2. Kidiyo verleent aan u hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Dienst te gebruiken. Voor zover niet uitdrukkelijk is toegestaan, mag niets uit de door Kidiyo.nl uitgegeven werken op enigerlei wijze openbaar gemaakt worden of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in een geautomatiseerd bestand.

 3. Schending van een intellectueel eigendomsrecht van Kidiyo resulteert in een direct opeisbare betalingsverplichting van € 5.000,- (vijfduizend euro) per schending onverminderd het recht van Kidiyo om overige rechtsmaatregelen te treffen.

 4. Het is niet toegestaan de broncode van de Dienst te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te decompileren of anderszins te verkrijgen, behalve wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan volgens een

  open-bronlicentie of wanneer we u uitdrukkelijk schriftelijke toestemming hebben gegeven. Elke poging om dit te doen, is een schending van de rechten van Kidiyo.

 5. De Dienst bevat inhoud die in eigendom of in licentie is bij Kidiyo ("Kidiyo Inhoud"). Kidiyo Inhoud wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten en merkenrechten. Kidiyo heeft en behoudt alle rechten ten aanzien van de Kidiyo Inhoud. Het is niet toegestaan om enige kennisgeving inzake auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten die zijn opgenomen in of bij de Kidiyo Inhoud te verwijderen, aan te passen of te verhullen. Evenmin is het toegestaan om Kidiyo Inhoud te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, uit te voeren, weer te geven, te publiceren, te verspreiden, over te brengen, uit te zenden, te verkopen, in licentie te verlenen of op enigerlei andere wijze te exploiteren, noch er afgeleide werken van te maken.

 6. De Kidiyo (domein)naam en logo zijn handels en beeldmerken van Workout Factory B.V., en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kidiyo. Daarnaast mogen alle koppen, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts servicemerken, handelsmerken en/of beeldmerken van Kidiyo zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kidiyo, niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt.


 1. Derden


  De Dienst of communicatie die u ontvangt van de Dienst, kunnen links naar (mobiele) applicaties, websites of functies van derden bevatten. De Dienst kan ook de inhoud van derden bevatten die wij niet goedkeuren of aanbevelen. Kidiyo controleert geen webdiensten of andere inhoud van deze derden. U erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat Kidiyo op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dergelijke diensten of functies van derden. Wij raden u aan de voorwaarden en het privacy beleid van deze derden te lezen.


 2. Afwijzing van garanties

 1. De Dienst, inclusief Kidiyo Inhoud, wordt geleverd op een “zoals deze is”, “zoals deze beschikbaar is” en “met alle aanwezige gebreken” basis. Voor zover toegestaan door de wet, geeft noch Kidiyo noch haar bestuurders, werknemers, managers, partners, filialen of agenten (gezamenlijk de “Kidiyo Partijen”) enige garantie of goedkeuring van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot: (a) de Dienst; (b) de Kidiyo Inhoud; (c) Gebruikers Inhoud; of (d) de veiligheid in verband met de overdracht van informatie naar Kidiyo of via de Dienst. Bovendien wijzen de Kidiyo Partijen hierbij alle expliciete en impliciete garanties af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreukmakendheid, eigendom, maatwerk, handel, rustig genot, systeemintegratie en afwezigheid van computervirussen.

 2. De Kidiyo Partijen garanderen niet dat de Dienst foutloos of ononderbroken zal functioneren, dat gebreken zullen worden gecorrigeerd of dat de Dienst of de server die de Dienst beschikbaar stelt, vrij is van schadelijke componenten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot virussen. De Kidiyo Partijen verklaren en garanderen niet dat de informatie (waaronder instructies) op de Dienst nauwkeurig, volledig of nuttig is.

 3. U erkent dat uw gebruik van de Dienst geheel op eigen risico is. De Kidiyo Partijen garanderen niet dat uw gebruik van de Dienst bij wet is toegestaan in een bepaald jurisdictie en wijzen dergelijke garanties dan ook expliciet af. In sommige jurisdicties is het uitsluiten van impliciete of andere garanties beperkt of niet toegestaan: dat betekent dat de bovenstaande afwijzing in uw jurisdictie mogelijk niet op u en de Algemene Voorwaarden van toepassing is.

 4. Hoewel het de intentie is van Kidiyo dat de Dienst zoveel mogelijk beschikbaar moet zijn, kunnen er momenten zijn dat de Dienst kan worden onderbroken door onderhoudswerkzaamheden of upgrades, noodreparaties of uitgevallen telecommunicatieverbindingen en/of apparatuur.

 5. Door de Dienst te gebruiken, verklaart en garandeert u dat uw activiteiten bij wet zijn toegestaan in elke jurisdictie waar u de Dienst gebruikt.

 6. Onder Dienst vallen zowel de Website als de applicatie van Kidiyo. De Dienst wordt nadat de Gebruiker een Account heeft aangemaakt beschikbaar gesteld aan het Kind, waarna het Kind door middel van het inwisselen van gespaarde munten extra functionaliteiten en/of cadeautjes kan

  verzamelen. De Gebruiker kan via het Gebruiker Account inzicht krijgen in het gebruik van de Dienst door het Kind en de voortgang van het Kind door middel van rapportages.

 7. De Gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het (gebruik van) het Gebruiker Account, het Kind Account en het gebruik van de Dienst en de Gebruiker staat er voor in dat het Kind in overeenstemming handelt met deze Algemene Voorwaarden.


 8. Beperking van aansprakelijkheid

 1. Voor zover niet verboden door de wet, in geen geval zullen de Kidiyo Partijen aansprakelijk zijn voor verlies of schade van welke aard dan ook (inclusief, zonder beperking, voor directe, indirecte, economische, voorbeeldige, speciale, straffende, incidentele, gevolgschade of schade) die direct of indirect te maken hebben met:

  1. de Dienst;

  2. de Kidiyo Inhoud;

  3. Gebruikers Inhoud of Gebruiker en/of Kind Account(s);

  4. uw gebruik van, het onvermogen om te gebruiken, of de prestaties van de Dienst;

  5. alle genomen maatregelen in verband met een onderzoek door Kidiyo Partijen of overheidsinstellingen met betrekking tot uw gebruik of gebruik van derden, van de Dienst.

  6. alle genomen maatregelen in verband met auteursrecht of andere eigenaren van intellectueel eigendom;

  7. eventuele fouten of omissies in de werking van de Dienst.

  8. enige schade aan een de computer, mobiele apparaat of andere apparatuur van een gebruiker, waaronder schade als gevolg van een beveiligingsbreuk of van virussen, programmeerfouten, sabotage, fraude, fouten, nalatigheden, onderbrekingen, defecten, vertraging in de exploitatie of transmissie, computer- of netwerkuitval of enige andere (technische) storing, met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade door winstderving, verlies van goodwill, gegevensverlies, werkonderbrekingen, onnauwkeurigheid van resultaten of computerstoringen, zelfs als deze te voorzien was/waren of zelfs als de Kidiyo Partijen in kennis zijn gesteld of hadden moeten weten van de mogelijkheid van dergelijke schade, ongeacht of deze voortvloeit uit een overeenkomst, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of onrechtmatige daad (al dan niet geheel of gedeeltelijk als gevolg van nalatigheid, overmacht, een telecommunicatiestoring of ontvreemding of vernietiging van de Dienst).

 2. In geen geval zullen de Kidiyo Partijen aansprakelijk zijn voor u of iemand anders zijn verlies, schade of letsel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de dood of persoonlijk letsel. In sommige jurisdicties is uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, dus mogelijk geldt de bovenstaande beperking of uitsluiting niet voor u. In geen geval zal de Kidiyo Partijen totale aansprakelijkheid jegens u voor alle schade, verliezen of oorzaken hoger dan het bedrag van € 5.000,- (vijfduizend euro) liggen.

 3. U gaat ermee akkoord dat in het geval u enige schade of verlies lijdt of enig letsel oploopt als gevolg van het handelen of nalaten van Kidiyo, de eventuele schade niet onherstelbaar is en niet voldoende is om u recht te geven om een gerechtelijk verbod te eisen op de exploitatie van een website, service eigendom, product of andere inhoud die eigendom is of onder zeggenschap staat van de Kidiyo Partijen en dat u niet het recht hebt om de ontwikkeling, productie, distributie, reclame, weergave of exploitatie van een website eigendom product, Dienst of enige andere inhoud die eigendom is van of onder zeggenschap staat van de Kidiyo Partijen te verbieden of tegen te houden.

 4. Kidiyo is niet verantwoordelijk voor de acties, inhoud, informatie of gegevens van derden en u vrijwaart ons, onze bestuurders, functionarissen, werknemers en agenten voor alle vorderingen en schade die op enigerlei voortvloeien uit een vordering tegen dergelijke derden.

 5. U gaat ermee akkoord dat elke claim die u heeft en die voortvloeit uit de relatie met Kidiyo, binnen een jaar nadat de claim is ontstaan, moet worden ingediend. Anders is uw claim verjaard.


 1. Vrijwaring

  U gaat akkoord (op verzoek van Kidiyo) om de Kidiyo Partijen te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen, onkosten inclusief de vergoedingen voor advocaten die voortvloeien uit of in een van de volgende (onder meer als gevolg van uw directe activiteiten op of via de Dienst of die namens u):

  1. Uw toegang tot het gebruik van de Dienst;

  2. Uw schending of vermeende schending van deze Algemene Voorwaarden;

  3. Uw schending van enig recht van derden, inclusief enig recht van intellectueel eigendom, publiciteit, vertrouwelijkheid, eigendom of privacy recht;

  4. Uw schending van wetten, regels, voorschriften, codes, statuten, verordeningen, of voorschriften van een overheids- en semioverheidsinstanties waaronder alle regelgevende, administratieve en wetgevende instanties; of

  5. Een onjuiste voorstelling door u.


   U zult volledig meewerken in de verdediging van een claim zoals Kidiyo van u vereist. In geval van enige kwestie waarin schadeloosstelling van u wordt gevraagd, behoudt Kidiyo zich het recht van exclusieve verdediging van en controle over de zaak voor, en zal u in geen geval een vordering afwikkelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kidiyo.


 2. Ongeldigheid

  Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, blijft u gebonden aan de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Kidiyo zal de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het oogmerk van deze Algemene Voorwaarden.


 3. Geen rechtsverwerking

  Afstand van recht door u of Kidiyo kan slechts geschieden door een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving. Indien u of Kidiyo haar rechten uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden niet uitoefent of het uitoefenen daarvan uitstelt, kan dit niet worden beschouwd als afstand van dat recht, of van enig ander recht uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden.


 4. Gebiedsgebonden beperkingen


 1. De informatie die binnen de Dienst wordt verschaft, is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door natuurlijke personen of rechtspersonen in jurisdicties of landen waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met de wet- of regelgeving of waar het een vereiste is dat Kidiyo zich in het betreffende jurisdictie of land registreert. Wij behouden ons het recht voor om de beschikbaarheid van de Dienst of enig onderdeel van de Dienst te allen tijde en naar eigen goeddunken te beperken tot personen, geografische gebieden of jurisdicties, alsmede het aanbod van enig programma of product dat dan wel enige inhoud, Dienst of functie die Kidiyo biedt, te beperken.

 2. Het is verboden om software van de Dienst te downloaden, exporteren of her-exporteren: (a) naar (of naar een staatsburger of inwoner van) een land waartegen de Europese Unie of de Verenigde Staten een handelsembargo heeft ingesteld of (b) naar personen op de lijst van 'Specially Designated Nationals' van het Amerikaanse ministerie van Financiën of de 'Table of Deny Orders' van het Amerikaanse ministerie van Handel of vergelijkbare lijst van de Europese Unie. Door software die is gerelateerd aan de Dienst te downloaden, verklaart en garandeert u dat u geen staatsburger of inwoner bent van een dergelijk land en niet voorkomt op een dergelijke lijst.


13. Wijzigingen


 1. Wij hebben het recht om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen en bij te werken (“Bijgewerkte Voorwaarden”).

 2. Tenzij wij om juridische of administratieve redenen wijzigingen doorvoeren, zullen wij een redelijke termijn in acht nemen om in kennis te stellen voordat de Bijgewerkte Voorwaarden van kracht worden. U gaat ermee akkoord dat wij u in kennis stellen van de Bijgewerkte Voorwaarden door ze via de Dienst te publiceren en dat u na de ingangsdatum van de Bijgewerkte Voorwaarden door de Dienst te gebruiken (of door een redelijkerwijs door ons te bepalen handeling te verrichten) u uw akkoord verklaart met de Bijgewerkte Voorwaarden. U dient deze Algemene Voorwaarden en eventuele Bijgewerkte Voorwaarden derhalve door te lezen voordat u de Dienst gebruikt.

 3. De Bijgewerkte Voorwaarden treden in werking vanaf het moment van publicatie of vanaf een latere datum die kan worden aangegeven in de Bijgewerkte Voorwaarden. Deze voorwaarden zullen vanaf dat moment van toepassing zijn op uw gebruik van de Dienst. Deze Algemene Voorwaarden gelden tevens voor alle geschillen die ontstaan voorafgaand aan de ingangsdatum van de Bijgewerkte voorwaarden.

 4. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op upgrades en updates van de Dienst welke de Dienst vervangen en/of aanvullen, tenzij deze upgrade of update gepaard gaat met Bijgewerkte Voorwaarden. In dat geval zijn de Bijgewerkte Voorwaarden van toepassing.

 5. Door het gebruik van de Dienst gaat u ermee akkoord dat de Dienst zo nu en dan upgrades en updates ondergaat, zodat Kidiyo de Dienst kan verbeteren, uitbreiden en verder ontwikkelen.


 1. Privacy


  Kidiyo zal de gegevens die verwerkt worden tijdens het aanmaken van een Gebruiker en het Kind Account en de gegevens die de Gebruiker verstrekt over Gebruiker en het Kind en gegevens ten aanzien van voortgangsrapportages van het Kind zoveel mogelijk verwerken in overeenstemming met de Privacy Policy van Kidiyo die te raadplegen is op de Website en via het Gebruiker Account en toepasselijke wet en regelgeving.


 2. Toepasselijk recht en forumkeuze


 1. Deze Algemene Voorwaarden en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.

 2. Alle geschillen tussen u en Kidiyo, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een de Algemene Voorwaarden, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Den Haag.

 3. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


Contact


Wanneer u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, kunt u contact opnemen met Kidiyo door een e-mail te sturen naar info@kidiyo.com.